Warszawska Grupa Doradcza sp.k.

MS&W Prof.Nadzw.Dr Hab. M. Sieradzka i Wspólnicy

Utworzenie nowego podmiotu na rynku usług prawniczych zostało podyktowane potrzebami Klientów.

Kompleksowa pomoc prawna  doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin prawa pozwala zapewnić  doradztwo na najwyższym poziomie merytorycznym. Jako Zespół doświadczonych prawników świadczymy wyspecjalizowane usługi zapewniajac profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie. Poszukujemy dla naszych Klientów najlepszego rozwiązania skomplikowanych problemów prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oferujemy pełną obsługę podmiotów gospodarczych oraz reprezentację klientów  w postępowaniach  sądowych w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych, przez Prezesem UOKiK oraz Krajową Izbą odwoławczą.  

 

Szanowni Klienci,

Jako wspólnik zarządzajacy Warszawskiej Grupy Doradczej MS&W Prof.Nadzw.dr hab. M. Sieradzka i Wspólnicy posiadam  gruntowne przygotowanie praktyczne i merytoryczne poparte nie tylko wieloletnim doświadczeniem zawodowym, ale też naukowym. Jeżeli poszukujecie Państwo profesjonalnej i skutecznej pomocy w obszarach działalności WGD zapraszam do kontaktu.
Prawnicy WGD świadczą usługi w zakresie Prawa zamówień publicznych, Prawa medycznego, Prawa konkurencji, Prawa budowlanego oraz Prawa karnego gospodarczego. Wysokie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe zespołu WGD, a przede wszystkim nadzór Wspólnika zarządzającego  nad prowadzonymi sprawami gwarantują wysoką jakość świadczonych usług i dają legitymację do reprezentowania Klientów na najwyższym poziomie. 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Prawo zamówień publicznych to jedna z wiodących specjalności Warszawskiej Grupy Doradczej.  prawnicy WGD zajmują się bieżącą obsługą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i umowami, które są już realizowane. Możemy poszczycić się sukcesami w tej dziedzinie. Autorytetem WGD w tym zakresie jest prof.nadzw.dr hab.Małgorzata Sieradzka, redaktor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, wyd. C.H. BECK 2018 r.

Zamawiającym i Wykonawcom oferujemy obsługę etapu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenia postępowania  oraz pomoc  w razie sporu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym.

ZOBACZ

PRAWO OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Warszawa Grupa Doradcza sp.k. oferuje pomoc prawną z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.Świadczymy  usługi doradztwa prawnego obejmujące problematykę stosowania praktyk ograniczających konkurencję polegających na zawieraniu porozumień ograniczajacych konkurencję oraz nadużywaniu pozycji dominującej na rynku oraz  antykonkurencyjnych koncentracji przedsiębiorców.

Zapewniamy bieżacą obsługę prawną w tym zakresie. Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach przed Prezesem UOKiK, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów  oraz Sądem Apelacyjnym. Przygotowujemy opinie prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa antymonopolowego.

Wspólnik zarządzajacy Prof.nadzw.dr hab.Małgorzata Sieradzka od wielu lat jest wykladowcą prawa konkurencji na Wydziale Prawa i Administarcji Uczelni Łazarskiego, co potwierdza wysokie merytoryczne przygotowanie w tej dziedzinie.Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa konkurencji. 

ZOBACZ

PRAWO ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest jedną z głównych specjalności WGD. WGD  świadczy pomoc prawną z zakresu nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych o czyny nieuczciwej konkurencji. Wspólnik zarządzajacy Kancelarii prof.nadzw.dr hab.Małgorzata Sieradzka jest ekspertem w tej dziedzienie. Jako współredaktor komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zapewnia  merytoryczny nadzór nad prowadzonymi sprawami z zakresu nieuczciwej konkurenbcji.

ZOBACZ

PRAWO BUDOWLANE

Prawo budowlane to jedna z wiodących specjalizacji Warszawskiej Grupy Doradczej. Prawnicy WGD  oferują kompleksową obsługę kontraktów budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Od wielu lat skutecznie doradzamy uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania kontraktów budowlanych. współpracujemy z wieloma specjalistami z branży- projektantami, inżynierami, rzeczoznawcami, co pozwala nam zapewnić doradztwo w skomplikowanych sprawach. Przygotowujemy opinie prawne z zakresu prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych na zlecenie indywidualnych podmiotów, wykonawców oraz zamawiających. 

Wspólnik zarządzajacy Prof.nadzw.dr hab.Małgorzata Sieradzka od wielu lat jest wykladowcą prawa budowlanego na Wydziale Prawa i Administarcji Uczelni Łazarskiego, co potwierdza wysokie merytoryczne przygotowanie w tej dziedzinie. Istotne z punktu widzenia Klienta jest uzyskanie kompleksowej obsługi w zakresie prawa budowlanego niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy ściśle prawa budowlanego, czy też konieczne jest sięganie do innych dziedzin prawa-tj. prawa zamówień publicznych, czy prawa ochrony konsumentów. Oferujemy pomoc w sporach pomiędzy wykonawcami i zamawiającym, w szczególności dotyczącymi rękojmi i gwarancji, czy też solidarnej odpowiedzialności inwestora na podstawie ustawy kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZOBACZ

PRAWO KARNE GOSPODARCZE

Prawnicy spółki MS&W Warszawska Grupa Doradcza specjalizują się w prawie karnym gospodarczym. Prowadzimy obsługę prawną w zakresie odpowiedzialnosci karnej za przestępstwa gospodarcze. Doradzamy podmiotom gospodarczym oraz klientom indywidualnym.
Wspólnik zarządzający Adwokat Prof.nadzw.dr hab.Małgorzata Sieradzka jest nie tylko ekspertem z zakresu prawa gospodarczego,ale też autorką licznych publikacji dotyczących przestępst przeciwko obrotowi gospodarczemu (296-309 Kodeksu karnego). Reprezentujemy klientów w sprawach przestępstw:
Nadużycia zaufania (art. 296 kk),korupcji gospodarczej (art. 296a kk),korupcji sportowej (art. 296b kk), Oszustwa kredytowego (art. 297) Oszustwa asekuracyjnego (art. 298 kk), Prania pieniędzy (art. 299 kk), Udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli (art. 300 kk), Doprowadzenia do upadłości lub niewypłacalności (art. 301) Faworyzowani niektórych wierzycieli (art. 302 kk) Nierzetelnego prowadzenia dokumentacji (art. 303 kk), Lichwy (art. 304 kk) Udaremnienia przetargu (art. 305 kk) , Usuwania lub fałszowania oznaczeń towaru (art. 306 kk)

ZOBACZ

PRAWO MEDYCZNE

Eksperci Warszawskiej Grupy Prawniczej zapewniają wszechstronną pomoc prawną zarówno lekarzom, placówkom medycznym, jak i pacjentom w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego. Przygotowujemy także opinie prawne z zakresu prawa medycznego. 

ZOBACZ

NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE

Warszawska Grupa Doradcza MS&W sp.k. zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie nieuczciwych praktyk rynkowych.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie publicznym.

Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową, a także stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk, jeżeli działania te spełniają przesłanki określone powyżej. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się także prowadzenie działalności w formie systemu konsorcyjnego lub organizowanie grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu w systemie konsorcyjnym.

Praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął ( art. 6 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym).

ZOBACZ

AKTUALNOŚCI

 • Małgorzata Sieradzka redaktorem komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych 2022 r.

  OPIS KSIĄŻKI

  Komentarz stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

  Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące:

  • zasad, etapów przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia;
  • szczegółowych instrumentów, trybów i procedur w zakresie zamówień;
  • podmiotów obowiązanych do stosowania przepisów przedmiotowej ustawy;
  • zakresu wyłączeń stosowania przedmiotowej ustawy;
  • wymagań dotyczących umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
  • organów właściwych w sprawach zamówień;
  • środków ochrony prawnej;
  • pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
  • kontroli udzielania zamówień oraz kar pieniężnych.

   

  Prawo zamówień publicznych. Komentarz, 2022, Małgorzata Sieradzka - Ksiegarnia.beck.pl

   

   

 • Małgorzata Sieradzka Komentarz do rozporządzenia 2022/720 ws. stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych
 • To już koniec sporu Fakro z Veluxem przed TSUE. Omówienie wyroku TS z dnia 30 czerwca 2022 r., C-149/21 P (Fakro przeciwko Komisji) Trwający kilkanaście lat spór firmy Fakro z duńską spółką Velux zakończył się definitywną przegraną polskiego producenta okien i akcesoriów dachowych. W ubiegły piątek zapadł w tej sprawie ostateczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości.

  W lex pojawiło się opracowanie prof. Małgorzaty Sieradzkiej  dotyczące wyroku TS z dnia 30 czerwca 2022 r., C-149/21 P (Fakro przeciwko Komisji)

 • Małgorzata Sieradzka Obowiązek wykluczenia wykonawcy w sytuacji, gdy podstawy wykluczenia znajdują zastosowanie do podwykonawcy- czytaj

   https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/judgment-of-the-ecj-of-30-january-2020-in-case-c-39518-obligation-to-exclude-a-contractor-when-the-grounds-for-exclusion-concern-subcontractors,a2140322370

  Judgment of the ECJ of 30 January 2020 in case C-395/18 — obligation to exclude a contractor when the grounds for exclusion concern subcontractors

  Wyrok ETS z 30.01.2020 r. w sprawie C-395/18 — obowiązek wykluczenia wykonawcy, w przypadku gdy ustalono podstawy wykluczenia w stosunku do jego podwykonawców

ZOBACZ WSZYSTKIE

WYBRANE PUBLIKACJE

Prawo medyczne w ochronie zdrowia

Prawo medyczne w ochronie zdrowia

M.Sieradzka rozdział Odpowiedzialność cywilna lekarza i podmiotu leczniczego za szkody medyczne

Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji

Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji

Małgorzata Sieradzka

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Małgorzata Sieradzka

Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa prawa konkurencji

Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa prawa konkurencji

Małgorzata Sieradzka

Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Małgorzata Sieradzka

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Konrad Kohutek Małgorzata Sieradzka

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz

Małgorzata Sieradzka

Przestępstwo zmowy przetargowej

Przestępstwo zmowy przetargowej

Małgorzata Sieradzka

Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji

Opłaty półkowe jako czyn nieuczciwej konkurencji

Małgorzata Sieradzka

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Komentarz

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Komentarz

Małgorzata Sieradzka Marian Zdyb

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Sieradzka

Copyright © 2019 MS&W PROF. NADZW. DR HAB. M. SIERADZKA I WSPÓLNICY WARSZAWSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA.